Diff xmlrpcpp-1.15.8 with a xmlrpcpp-1.15.9

Thank you!